Zaman ve Ölüm nedir?

                                       Matematiksel zaman 

           Zaman başlangıç tanımı ile ortaya çıkan  sonsuzluk  kavramıdır.

 Başlangıç  yön tanımı olup hareket kavramını  yani değişim kavramını ortaya çıkarır .

Aritmetik (sayısal,bilgi )  anlamda sayma işlemi sonsuza doğru yapılır fakat sonsuzdan sabit sayıya doğru sayma yapılamaz . Bu yüzden sayma başlangıçı  iki sonsuzun kesişim yani kıyası ile ortaya çıkar. 

  Daha iyi anlamak için geometrik olarak düşünelim. Bir nokta tanımı  tek boyutta  sonsuzdan gelen iki doğrunun kesişim  yani çapı sonsuz olan daire noktaların birleşimi , iki boyutta  çapı  sonsuz olan çember yüzeyinin noktaların birleşim , çapı sonsuz olan bir kürenin noktaların birleşimi şeklinde sonsuz boyutun sonsuz uzunlukta çapların noktalarının  kesişimi olarak tanımlanır,düşünülür.

  Temel bilgi olarak üç türlü tekillik vardır . ( Hiristiyanlik için ; Baba , Ogul , Kutsal Ruh . Müslümanlık için ; Yaratan , Yaratılan , yaratılmayan ) 

Çarpımları ite toplamları aynı olan (bölünemiyen ve toplanamıyan)  üç sayı  !

1- Sonsuz :  Birleşimin sonu dolayısyla  bölünmenin  yapılamamasının tanımı (Limit )

  sonsuz +x sonsuz = sonsuz

  sonsuz  x  sonsuz = sonsuz

 Yaratan

2 - Bir  ve İki : bölunmenin ( Mekansal ) ve birleşmenin ( Zamansal ) sonu ( Limit  ) 

1 + 1 = 2

1 x 1 = 1

2 + 2 = 4

2 x 2  = 4

İkilik sayı sistemi en küçük bilgi tanımıdır . Bilgisayar işlemleri ikilik sayı sistemi ile yapılır.  

3-  Sıfır : Bölünmenin sonu  , birleşimin yapılamaması ( Llimit )

0  + 0 = 0

0 x 0  = 0

Yaratılmayan

Bölme (mikro uzayı, içe doğru)  mekan kavramını , sıralı birleştirme (Makro uzay, dışa doğru)  zaman kavramını ortaya çıkarır .

  n! değişim bütünlük ( tekleştirme ) içinde yapılan birleştirme eylem olup zaman tanımı  , 2n seçim ayırma (çoğaltma ) eylemi olup mekan tanımıdır.

n! > 2n   n>3  değeri için çoğunluğun birleşimi olacağından üç boyuttan fazla boyut zaman kavramıdır. Anlık olayı oluşmadığından üç boyuttan fazla boyut algılanmaz ve fazlalık boyutlar zaman boyutu olarak algılanır.Üç boyut ise fotoraf gibi mekan kavramı olarak görülür. Üç boyuttan faza ayırma , birleşimden az olacağından yapılamaz bu yüzden  aynı anda algılanmaz. Kümeler elemandan az olamaz. Üç kümeden (boyuttan) fazlası  boş( görünmez) kümedir.

Sinema filmi resimlerden oluşur . Resimdeki bilgiyi aynı anda algılarız fakat bütün kareleri aynı anda algılaymadığımız için sıralama yanı birleşim ( zaman ) oluşur . Müzik notalarını beyninde  aynı anda birleştirisen zaman olmaz  yalnız mekan olur fakat sıra ile dinlersen ( beyninde işler ve birleştirirsen ) zaman oluşur. 

Zaman ; sıralı birleştirme (boyutlandırma)  eylemi ( n! permitasyon , irasyonellik ), Mekan ; düzenli ayırma ( Sayısallaştırma, guruplandırma ) eylemidir. (2n  ,Kombinasyon ,rasyonellik). 

8 bit (1 bayte ) 256 nokta dan birini işaret edebilir. 2 bayte  bir yüzeyi , 3 bayte bir hacim , 4 bayte ve üstü de zamanı boyutunu  işatet eder.

4! = 24 , 5!=120 , 6!=720  adet  bakış , iletişim vardır .    

24  = 16<24   , 25  = 32<120  , 26 = 64 < 720 gruplama sayısı vardır dolaysı ile noktanın temsil edilme sayısı iletişim açısı sayısını  kaldırmaz ve yeni gruplanmaya oluşur ki bu sıralama zamandır.

Mekan kavramını başlangıçı tek bit ten 21  =2 ayırm ,  Zamanın başlangıc  iki bit ten başlar.  22  = 4  ikinci bit yön gösterir.

 Mekan oluşturma  işlemi olan ayırma  esnasında , ayırma bilgisine ek bilgi eklenmesi  hareket  neden olacağından  , bu mikro uzay zamanı olarak tanımlanır . Zaman oluşturma işlemi olan sıralı birleşim dışardan gelen ek bilgi ile olduğunndan bu makro uzay zamanıdır.  

Boşluk sıralanmayan , değişmeyen noktalar olup değişen ( seçilen , gruplanan)  noktalar  maddedir. 1 ler madde 0 lar boşluktur. İkiden büyük guruplandırma baş belasıdır.  Zamanı doğururlar. Seçme alanı  bitmiş bu yüzden sıralama  alanı başlamıştır. n! den sonra kapalı iç alan (bire bir örten fonksyion ) bitmiş olur ve   dış uzay başlar . 2n*n  >  nn  > n! >22*n  > 2n     

  23 =8   n>8 için   n! >22*n   ve n>3  n!> 2n  

                                                  FİZİKSEL ZAMAN 

 Ayırıcı kuvvetler Güçlü nükleer kuvvet , Zayif nükleer  kuvvet , Manyetik  kuvvet olup üç boyutlu uzayı oluştururlar . Birleştirci kuvvetler Çekim kuvvet , Biyolojik kuvvet , Akıl kuvveti olup uç boyutlu zaman uzayını  oluştururlar. Geometrik olarak bu iki uzay arasında hiç bir fark yoktur. Bu iki uzayın kesişim  alan hareket uzayıdır. Hareket tek boyutlu değil iki boyutludur. Biri pisikolojik ( iç boyut ) diğeri  ( dış boyut )  geometriktir. 

    Çekim kuvveti belli bir değere ulaşınca dunyada gibi gezegende duzen oluşur . Dalganın boyu, Sürtünme , yağmur şartları  .Depremler vs.

Yüksek çekim kuvveti ile oluşan  Güneş düşük entropi  kaynağıdır . Bunu sağlayan Çekim kuvvetinin miktarıdır. Yaşam için olmassa olmazdır .  Doğal yaşamı  sürdürmek için belli düzeyde hüçre sayısı yani  Biyolojik kuvvet miktarı  gerektiği gibi Akıl kuvvetin oluşturduğu günümüzün teknolojik güçü sürdürmek için en az 1 milyar  akıl kuvvet kullanımı  gereklidir. 

Biyolojik kuvvet ; Gen bilgisinin bir araya gelmesi ve korunması ve hüçrenin bir araya gelmesi sağlayan ( aura ) çekiçi  kuvvettir. Düşük entropi ( düzen)  birleşme ile sağlanır.

  Aklı kuvvet ; Herşeyi  ( Fizik yasaları , Matematik , duygu , düşünce , her türlü bilgi , vs ) bir araya getiren ve tutan kuvvettir  . Akıl kuvveti düşük entropi oluşturduğundan çekiçi kuvvettir .  İnsanların toplu yaşama isteği çekici kuvvetin ispatıdır.

Bilincli  iyi sıralama ( birleşim )  azınlıkta , rasgele sıralama çoğunluktadır. Bu yüzden uzayın  çoğunluğunu boşluktan oluştur. İyi programlar azınlıkta , yanlış programlar çoğunlukta olup , saçma program için  aklı kuvveti , biyolojik kuvvet veya çekim kuvvetine gerek yoktur . Eylemsizlik hareket olan direnç olup zaman kuvvetlerinın negatif  işaretlisidir.  

Proton +  yüklü ayırıcı  kuvvet  ( Mekan oluşturan )  , elektron  - yüklü ayırıc kuvvet ( Mekan oluşturan ) olmasına rağmen ikisi birlikte birleştirici olur. Zaman boyutunda entropiyi azaltıcı olarak konumlanır .  Maddenin ( kutlenin ) eylemsizliği  çekim kuvvetini negatif yüklüdür.  Eylemsizlikte düzen sağlayıcıdır. Kağıdın beyaz rengi çekim kuvvetine benzetirsek meddenin eylemsizliği kalemin siyah rengidir. İki renkte düzen için gereklidir. Protonu bir birine bağlayan güçlü nükleer kuvvet gibi !

Mikro uzayın bir alt sınırı olmak zorundadır. Son olmazsa hareket olamaz . Sonsuz bölünme mümkün olsaydı  hareket için sonsuz eneji gerekeli olurdu . Dalga boyu kısaldıkça eneji artar bu yüzden dalga boyu 0 olamaz. Bu nedenle  makro uzayında sınır olmak zorundadır.

  Mikro uzayda foton olan ışık ,  manyetik kuvvetin  oluşturduğu boyutun  hareket olduğundan  , aynı anda her yoldan hareket ediyormuş gibi görünür . Gözlendiğinde zaman boyutları iptal edilmiş olur.

 Gözlem 3 boyutlu zaman uzayı ile , 3 boyutlu mekan uzayını kesişimidir.  Gözlemde Akıl kuvveti , Biyolojik kuvvet ve Manyetik kuvvet kullanılır. 6 boyutlu  statik uzayın 3  boyutu  iç dunya için kullanıldığından dış dünya 3 boyutlu zamandan bağımsız mekana dönüşür.

  6 boyutlu statık uzayda  36 = 6 x 6 bakış yüzeyi vardır .  Sümerler Babil kulesi inşa ettiklerinde ,  İlim yapmak için Arapçayı 3 lu temele dayanan 36 kalıptan yapmışlardir . Arapça bükümlü bir dildir . Kuran Arapçadır. Türkçe Zamansal ( eklemeli ) dildir , bu yüzden Turkler mekandan  bağımsız  zamana göre yaşarlar. Türkler için ev satın almak peşin ödenen kiradır ! 

   Sözü uzatmaya gerek yok ; Zaman uzayından ( Gökten) dünyaya ( Yere )  inilir , ölünce ( Göğe ) çıkılır . Zaman uzay ( Gök ) diğer dünyadır.  Diğer dunyadan ( Gökten   ) bakınca bu dunya ( Yer ) zaman uzayıdır ( Göktür) . Diğer dunyada (Gökte) iki kere iki bir eder. ( 2 x 2 =1 irasyonellik ) çünkü bu dünyada , ( yerde ) ordan bakınca  zaman ters akar (ordan bakınca entropi  dayıma azalır, burdan bakınca entropi dayma artar) ve bu yüzden ölürüz . Ölümün olmasının saçma görünmesinin  nedeni  mekan uzayından ( Yerden ) bakmaktır . Yer ve Gök altı günde yaratılmış yanı 6 boyutlu  statık uzaydır . Zaman uzayından ( Gökten )  bakıldığında  nerde , ne zaman , nasıl doğduğunun hiç bir önemi yoktur .

      Önemli  olan İnsanın nerde , ne zaman , nasıl  öleceğidir . Ölümün ( Gökte yanı zaman uzayından bakıldığında doğumun ) şekli ,  inanç  tarafından belirlenir. İşte  o kadar.

17 / 9 / 2006  : 23:38

Bilim kendini akılı zannedenlerin yanılgısı , Din kendini aptal zannedenlerin yanılgısıdır.