Matematiğin Bittiği An Kıyamet !

                  1+3+5+7  ( .... n)   = 4*4 =16  ( .... n*n  tek sayıların toplamı karedir.)     gibi herşey hatırlanırsa matematik var olamaz . Kare dizisi  1 , 4, 9, 16 , 25, 36 ,49 , 81 ,100  aralarındaki fark 3,5,7,9,11,13,15,17,19 tek sayıdır.

Zaman uzayı  , Mekana uzayına  , Mekan uzayı , Zaman uzayına  dönüşür . Kıyamet her şeyin hatırlanması , Zamanın uzayın , Mekana uzayına  dönüşmesidir . Mekanın uzayın , Zaman uzayına  dönümesi  ise uyanmadır . O zaman rüya biter gerçek başlar .  Matematik bitmiş hesap kapanmıştır .Sayı susar , sonuç konuşur . 

6 boyut 

100 kadar iki kare toplamı olan   39  = pR2/8   sayı 1,2,4,5,9,10,13,16,17,18,20,25,26,29,32,34,36,37,40,41,45,49,50,52,53,58,61,64,65,68,73,80,81,82,85,89,97

1 , 3,  6 ,10, 15 , 21, 28 , 36 ,45   ( n+1)*n / 2  Üçken sayı

Farkları 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 

Küp sayılar 0, 1 , 8 , 27 , 64 , 125 

0x6+1 , 1*6+1 , 3*6+1 , 6*6+1 , 10*6+1 küp sayı sızısı 6 katı  olup farkleri  üçken sayların karesinin farki küp dizisidir.

negatıf kareler ve tersı 4*2 = 8  x*x+y*y=3*3+4*4=25 gibi  

p/4 = 1-1/3 +1/5-1/7+1/9-1/11+...........

1/1+1/4 +1/9 +1/16 +1/25 +....            = p2 / 6

Rasgele İki  sayı seçildiğinde aralarında  ortak bir çarpanı olmama olasılığı   6/p2  

Bir sayının karesiz olma olasılığı  6/p2  

 Şu an 3 boyutlu Mekan uzayında yaşıyoruz . Ölünce Zaman uzayında yaşayacağız.  İki uzayda  3 boyutlu olup toplam statik 6 boyutlu geometirk olarak aynı olan ,  birleşik ve  tek ( bir ) uzaydır. 

Mekan varlık  yapısı 3 türlüdür.  Bir  boyutlu Tam sayı ( Esir madde,Eneji ) , İki boyutlu rasyonel sayı ( Dalga , Eneji ) ,Üç boyutlu irasyonel sayı ( Madde, Eneji) dir .   Zaman varlık yapısı 3 türlüdür .  Sanal sayılarda bir boyutlu Tam sayı ( Çekim kuvveti , entropi değeri, Yön bilgisi) , Sanal sayıda iki boyutlu rasyonel sayı ( Biyolojik kuvvet , entropi değeri , İkili DNA sarmal bilgisi  ) , Sanal sayıda üç boyutlu İrasyonel sayı ( Akıl kuvveti , entropi değeri, (Özne ,Nesne,  Fiil kelimesi ile oluşan üçlü ) Dili anlama bilgisi  olup Zaman uzayın varlığıdırlar .   Bu büzüşme toplam  3!=1*2*3=6 Mekan farkı oluşturur. 

Maddenin üç halı   Kat  , Sıvı , Gaz ;   Tam sayı ( Katı madde = sürekli sayılabılır) , rasyonel sayı  ( sıvı madde = sürekli sayılamaz , ölçülebilir,birleştirici yapı) , irasyonel  sayı  ( gaz madde = sürekli sayılamaz , parametresiz ölçülemez , ayırıcı yapı   örneğin basınç olmadan gazın hacım alanı tanımsızdır.)   sayı dır.

Sayısal geometride  tam sayı = artan alan ( katı )  ,  rasyonel sayı = taşan alan ( sıvı ) , irasyonel sayı = boşluklu ( gaz ) alandır.

Sayısal Geometrik Algoritma ;   tam sayı =ileri  komutlar ( Giriş,  ilerleme adımı ) , rasyonel sayı = Döngüler ( Giriş ve  Çıkış , A  dan  B  ye  kıyas  )   , irasyonel sayı = Mantık komutları ( ayırıcı , eleyici, algorıtma yapısı )

Dünya güneş etrafında niçin elips şeklinde yörüngede döner  , Dünyanın  yörüngesi niçn daire veya kare değil de elipstir?.  Fizikçiye sorun bilemez !    

Eneji  ve Mometum korunum yasasına bağlı olduğunu söyler veya tahmin eder ama matematiksel bir açıklama getiremez eyer elips tanımını bilmiyorsa . 

Elips iki sabit noktaya olan uzaklıkların toplamı değişmeyen noktalarının geometrik yeridir.   

 ABC üçkeni düşünün . AB uzaklığı  Moment değişmiyor = hız * kütle , kuvvet * kuvvet kolu  ( uydu merkezden uzaklaştıkça açısal dönüş  hızı azalır. Doğrusal hız değişmez)

AC  uzaklığı  Potansiyel Eneji + BC uzaklığı Kinetik eneji  = Eneji korunumdan dolayı sabit değişmiyor . 

 A B noktası sabit C noktası potansiyel ve kinetik eneji dönüşümü ile değişirse elips şekli ortaya çıkar .

http://www.astro-tom.com/technical_data/why_elliptical.htm

Note 1

Universal Law of Gravitation:
F = G * (m1 * m2) / r2

F = gravitational force
G = Gravitational constant       (6.67x10-11 N-m2/kg2)
m1 = mass of first object
m2 = mass of second object
r = distance between m1 and m2

* Note 2
Equation of an ellipse: 
If 2a = length of major axis and if
2b = length of minor axis

Then the equation of an ellipse in rectangular coordinates (X, Y) is:
(X-Xo)2 / a2 + (Y-Yo)2 / b2 = 1

 

1: Cisimlerden biri yeterince yüksek enerjiliyse diğer cismin yanından geçer gider, izleyeceği yol matematiksel olarak hiperboliktir

2. Enerji çok düşükse diğerinin çevresinde bir spiral çizerek çarpışır

3. Enerjisi ne çok az, ne çok fazlaysa cisim diğer cismin çevresinde eliptik bir yörüngede döner. bu direk olarak 1/r^2 ile orantılı olan yerçekiminin sonucudur. dairesel yörünge sonsuz olasılıktan sadece biridir ve nerdeyse hiç görülmez. ama teoride fünyanın hızını değiştirmeyi becerebilsek tam dairesel yörüngeye oturtabiliriz. bu da mevsimlerin (ve tabi insan ırkının) yok olmasıyla sonuçlanır. çünkü güneşe göre ya çok daha yakına ya çok daha uzağa gitmiş oluruz. sıcaklık +100 ya da -100 dereceye  değişebilir. aslında iki tane farklı yönlere hareket eden cismin birbirlerinin etkisine girip de hareket etmelerini gözümüzün önüne getirecek olursak zaten daire daha saçma geliyor, elips daha mantıklı

 

Saf bilgi olarak Dünyanın güneş etrafında dönüşünü .

Gözlemci  yoksa gözlenen  anlam bulmaz .  Yayın var fakat yayının izleycisi yoksa  yayının bir anlamı olamaz . 

Gözlemciyi sanal sayılarla  Gözleneni  gerçek sayılarla temsil edelim .

Sayılar ;  Tam sayı birinci derece sonsuzluk , iki  tamsayını oranı olan rasyonel sayılar ikinci derece sonsuzluk , İrasyonel sayı  rasyonel sayıların 2 , 3 , 4 ... n gibi sonsuz  derecede kökleri olan  üçüncü derecede sonsuz sayılardır . Yüksek Matematikte her üst derece alt dereceden sonsuz defa barındırır.

Limit  Y=X3/ X2  X=sonsuz için Y sonsuz ,    Y=(23X3+41X)/ X3   X sonsuz iken   Y=23 dir.

Düşünce bir harekettir.  A  dan B bir hareket   bütün değişim kümesini temsil etsin .

 A dan B bir sırçama  durumu zaman , mekan , varlık bilgisi içeremez .Yalnızca bir isimden ibaret olur .  Kelime üzerende konuşmak bir boş bir felsefedir.  Elma elmadır. Ne ,  Nerede  , Ne zaman , Nasıl , Niçin sorulara yanıt için A ve B bilgi tanımını içine dalmak hareketi başlatmak ve incelemek gerekir.  Bilginin  büyüklüğünun (byte)  tanımı yetmez.

Dış kıyasla tanımlı  A B doğrusunun uzunluk bilgisini , bizim tanım gereği  A B  doğrusu üzerinde sonsuz bilgi içeriğini  temsil edemez..

Bir hareket dolayısı ile Zaman ve Mekan kavramı için  A B doğrusu tam sayılar  içermelidir.

Kabul  1:  Gözlemci sanal sayılar ,  Gözlenen  gerçek sayılarladır .

Kabul 2 : A B doğrusu bütün hareket bilgisini içerir. Hareket bilgisi bütün sayılardır.

Tanım 1 : Sanal Tam sayı ,Varlık bilgisidir. Doğa yasaları ile temsil edilir ( Fizik bilgisi gibi somut bilgi ). Eylemsizlik . Çekim kuvveti sanal tam sayılardır.

Tanım 2 :  Sanal Rasayonel sayı ,Yaşam bilgisidir .   DNA sarmalı ile temsil edilir. ( Tip bilgisi  gibi  somut ve soyut yarı iletken bilgi). Yaşama isteği  (ölüme direnç , üreme isteği) .  Biyolojik kuvveti sanal rasyonel sayıdır. 

Tanım 3 : Sanal İrasyonel sayı , Bilinç bilgisidir .  Dil , Matematik , Din  bilgisi ile temsil edilir  ( Felsefe bilgisi  gibi soyut bilgi).  Daha fazla var olmak. ( Fiziki ,Sosyal , Düşünsel  olarak kalıcı olmak , iletişim ağı  kurmak , toplumda kalıcı olmak ve  yok olmaya direnmek.) . Akıl kuvveti sanal irasyonel kuvvetle temsil edilir.

Tanım 4 :  Gerçek Tam Sayı bilgisi , Yön bilgisidir. İletişim ortamını temsil eder. Ortam  içindeki kuvvetin ilerleyişini  belirleyen yapı , boşlukta  yön belirleyen esir maddedir. ( Örneğin ; ışığın hızını belirler, bu hız engeli ışığı gözlem ortamında kalmasını ve ışığı görünür kılar yanı sonsuza sıçramasını engeller.) . Güçlü nükleer  kuvvet gerçek tam sayı ile temsil edilir.

Tanım  5: Gerçek Rasyonel sayı bilgisi , Dalga bilgisidir.  Enerji ortamı bir alanla temsil edilir. Başlangiç ve son olan yapının  menzili belirlidır. Döngü modü tanımlıdır. (Ölçümün hassasiyet sınır derecesidir). Zayif nükleer kuvvet rasyonel sayı ile temsil edilir. 

Tanım 6 : Geçek İrasyonel sayi , Madde bilgisidir. Madde ortamı hacimle  temsil edilir. Başlangıcı vardır fakat sonu belli değildir. Durup durmayacağı belirsizdir.  (Gözlem engeldir, eylemsizlik süreklilik için gereklidir yoksa herşey anında biter ve gözlem ve inceleme olamaz.) . Gözlemci Maddenin sonsuz sıçramamasını ve var olmasını sağlar. Manyetik kuvvet irasyonel sayı ile temsil edilir.

Tanım 7 :  Zaman Sanal sayılardır . Mekan Gerçek sayılardır . İrasyonel sayılar 3 uncu derece sonsuzluktur . Bu yüzden Zaman ve Mekan   3 boyutlu  uzaylar olup bütün bilgiyi içeren  6 boyutlu ( sınıflandırılmış sayılar kümesi ) statik uzaydır.  

Tanım 8 :  A ve  B arasındaki  sayıların  yorumlayıcısı varsa  bu bir algoritmadır.  Tam sayılar giriş bilgisi , Rasyonel sayılar giriş ve çıkış bilgisi , İrasyonel sayılar algoritmanın çalışmasını sağlayan bilgidir.

Saf bilgi olarak Dünyanın ,Güneş etrafında dönüşünü bir algoritmadır.

Bütün hareketin temsili ;  sayı olarak  a+ib   ise  Gözlem , algoritmanın yarıda kesilmesi yani sanal sayı ile gerçek sayının ayrılmasıdır. 

 a gerçek tam sayı olarak  tek boyut yanı kuvvetlerdir . Yön bilgisi olarak Momentumu gösterir. İki boyutlu olamaz .Momentum korunum yasası gereği  önceliğe sahıptır. Enerji korunumu yasasından etkilenmez.  Tek doğrultuda etkindir. Momentum ve eylemsizlik giriş bilgisidir. Her türlü kavram tanımda ( Fizik , Kimya , biyoloji , sosyoloji , tarih , vs )  yön , dış (( internet ,klavye) giriş bilgisidir.

 a gerçek rasyonel sayı olarak kinetik ve potansiyel enejidir.  Değişim doğal olark alansaldır . İç etki doğrusal dönüş hızını değiştirmez . Hem dönüş , hem merkeze yaklaşıp uzaklaşma vardır.  Üç boyutlu hareket olamaz yanı  başka kuvvet etkisi olmadan eneji değişimi  olmaz. Bu Enerjini korunum yasasıdır. Madde ve Eneji ilişkisinden bağımsızdır. Kütle esastır . Dış etki olmadan kütle artmaz.  Her türlü kavram tanımda ( Fizik , Kimya , biyoloji , sosyoloji , tarih , vs )  ikilik , dış giriş ve dış çıkış ( veri tabanı ) bilgisidir.

 a gerçek irasyonel sayı olarak konumu ve kapladığı hacmi vardır.  Algoritmanın çalışma anı bellidir. Sıçrama yapamaz.. Sıçrama yapmadığını manyetik kuvvetle ( ışıkla )  tespit eder.  .  Her türlü kavram tanımda ( Fizik , Kimya , biyoloji , sosyoloji , tarih , vs )  sonlanmayan hareket , iç gözlem bilgisidir.

 ia sanal tam sayı olark ; Dünya ve Güneşin bir ilişki içinde bir arada durması gerekir. Bir iletişim yoksa dönüş varlığından söz edilemez. Bunu çekim kuvveti yapar. Her türlü kavram tanımda ( Fizik , Kimya , biyoloji , sosyoloji , tarih , vs )  yön ,iç ( rem , harddisk, hafıza) giriş bilgisidir.

 ia sanal rasyonel sayı  olarak ; giriş için gönderilen Dünya ve Güneşin dönüşü  bilgisi  bir canlıya ulaştığında var olur .  Rasyonelleşme oluşur . Teleskopa ulaşan  veya  gözlem araçları ile elde edilen bilgi canlı varlık tarafından çökertilir. Bilginin formu değişmez ise yeni bilgi için döngü oluşmaz .  Bir mod içinde bilginin değişime uğramalıdır ki bilgi ikilik içinde bilgi ayıklansın gereksiz veri atılsın , yanlış olan algoritmayı gereksiz döngüye sokmasın  . İlerleme yanı yaşam olsun , aynılık sürekli yaşanmasın . Dinazorlarda Dünyada yaşamışlar , Güneşe bakmışlar ,  Bitkilerde yaşam döngüsünü , Dünyanın Güneşe göre  hareketine göre düzenler . Cansız taş , toprak , su , hava , ateş için Dünya dönse ne dönmese ne !. Giriş bilgisi bir çıkış oluşturursa anlam vardır. .  Her türlü kavram tanımda ( Fizik , Kimya , biyoloji , sosyoloji , tarih , vs )  ikilik , iç giriş ve iç çıkış bilgisidir.

İa sanal irasyonel sayı  olarak ;  Bilinç varsa mutlaka bir gün Dünya Güneş ve kendi etrafında döner , Bilinç yoksa hep Güneş  Dünya etrafında döner Dünya durur  gördüğümüz ve diğer canlıların gördüğü gibi . Uyurken Dünya kendi ekseni etrafında dönmez , uyanınca dönmüş olur . Sanal irasyonel sayı ile , gerçek irasyonel sayı birbirinden ayrılmış olur.

                  Fatih Sultan Mehmet Surları Muhammet yazısı şeklinde yaptırmıştır.  Sanal irasyonel sayı bilgisi ile , gerçek irasyonel sayı bilgisin  birbirinden ayrılmış yani  Hz Muhammeddin fetih Hadisi somutlaştırılarak  İstanbul alınması gerçek olmuştur.

 

 

                    

                                        Adem'in Cennetin kapısında ilk  gördüğü yazı.

                                                    Kelime => Sayı => Ebcet !

            Matematiğin bittiği yerde kelimeler konuşur. Duygu başlar.

           Bu dünyada İnsanın acizliği , her an nefes alma zorunluluğu , biraz soğukta donması , biraz sıcakta  pişmesi  , yemek gibi ihtiyaçlara gereksinimi olması değildir. Dışkının atıldığı yerden dünyaya getirilmesi de insanı yeterince küçük düşürmez.  İnsanın en büyük zavallılığı Matematiğe olan gereksinimidir. 

         Doğa İnsanın kullandığı matematiği kullanmaz. DNA in hesap makinesi taşıdığı görülmemiştir.

        İnsan basit bir hesap makinesinin yaptığı kadar hızlı işlem yapamaz ama keşfedilmiş ve keşfedilebilecek bilgisayarlardan daha gelişmiştir. Doğanın kullandığı matematikle işlem yapılsa çarpım tablosu kadar verinin ezberlenmesiyle günümüz toplumunun ihtiyaç duyacağı bütün işlemeleri ezberlemiş olur. a1*a2*a3*a4*a5.........an büyüklüğündeki sayı için a*a*a*n*n*n kadar veri bütün veriyi bilmek için yeterli  ve insan beyni hayal gücünün ötesinde hız ve kapasitesiyle bu basit veri algısından neden yoksun bırakılmış. 1/0 =sonsuz.

           Kıyamet ne zaman kopar ? Denge bozulunca !

     Algının kıyameti bakarken görmektir. Bakirenin kıyameti kadın olmaktır. Kadının kıyameti Anne olmaktır . İnsanın kıyameti ölmektir. Ölünün kıyameti Cennete girmektir ( 6 boyuttan 7 boyuta geçme yetisi kazanmak ). Boyut atlamaktır. Ortama yeni parametre girmesi ile yeni üst denge durumuna gedmektir.

     İnsanlığın fonksiyonu ne zaman biter . Tahminde bulunmaktan başka bir yöntemimiz yok. Çünkü insan davranışı  en kaotik  durum arz eder.

     Son kutsal kitap 23 yılda indirildiğine göre 23*100 = 2300 yılında veya 2300+600=2900 yılında inanırsan belki anlam ifade eder .

    İnsanlık uzaya açılabilirse evrenin yaşı kadar ömrü olabilir.  Eyer Evren kapalı ise kendi üstüne çökmüş olmalı ve gözümüzle gördüğümüz yıldızlar bile yok olmuş olabilir . Bütün Evren üstümüze çökmekte ise ne yapabiliriz. Paralel evrenlere geçsek belki ! İşte  gerçek kıyametin insanlığın eli ile oluşması. Yecüc , Mecücle , paralel evrenin akıllı varlıklarla karşılaşmak kıyametin büyük alameti . İsa peygamberin gelmesi !

  

                                  Bilimin sonunun hikayesi !

                                  

 

         Sen kahinsen krala dersin ki senin kızın yılan tarafından öldürülecek.

        Kral kızı için denizin ortasında kule yaptırıyor fakat yılan meyve sepeti içinde girip kuleye ulaşıyor ve kızı öldürüyor. Kız zatı ölecekti bilinmeyecekti . Şu an kız kulesinin hikayesinde , kule de var. İşte bilimin sonu !.

        Bilimin sonu Yaratıcı ile ilgili kuşkuların ortadan kalkması. Düşüncenin bitmesi .İnsanın topraktan yaratılmasındaki sır . Meleklerin  Adem'e neden secde etmeleri gerektiği . 

  Şeytanın matematiği  kavrayamaması , rasyonelleştirmenin belli bir bilginin  ihmal edilmesi , unutulmasıdır . Şeytanın etkisi ile   Havva'nın Adem'e  çoğuldan ( biriktirmeden ) uzak durması gerektiğin  unutturduğu  gibi  . Zaman  birleştirme ( 1 , tekil )   , Mekan ayırma , çoğaltmadır.  

       Musa peygamber gibi herkesin gerçekle buluşması ve onu kavrayabilmesi ! İşte matematiğin ve bilimin sonu !

 

Geri dön