Özgür irade ve Kader  ( Işık , dalga  & parçacık )

 

Her dalganın başlangıcı  ve sonu vardır . Dalga enerji ve momentum taşır kütle taşımaz .

Işık başlangıç noktasında maddeden dalgaya dönüşür , son noktada ise dalgadan maddeye dönüşür . E = m c2   (  E=Enerji , m =kütle , C =Işık hızı )

 

Kuantum dolaşıklığı (entanglament) olarak adlandırılan bir etki ile nesneler birbirinden

ayrı, ama yine de iletişim halinde bulundukları bir ara duruma karşılık gelir. Klasik fizikte buna

benzer bir durum söz konusu değildir. Yaptığımız bir gözlem-ölçüm bununla ilişkili olabilecek

diğerini uzaklıktan bağımsız olarak etkiler. Genelde kuantum düzeyi küçük ölçekli parçacıkların

düzeyi olarak düşünülürse de küçük kavramı aslında fiziksel bir boyutu bildirmez. Kuantum

sonuçları metrelerce hatta ışık yılları boyunca etki eder. Birbirinden uzak nesnelerin

etkileşimde bulunabildikleri düşüncesi, çok daha önceleri klasik fiziğin babası Newton

tarafından büyük bir saçmalık olarak değerlendirilmiş ve ciddiye alınmamıştı.

 

 

Bu deney elektronların spinleri ile yapılabilir. Başlangıçta spini olmayan bir sistemden,

spini olacak iki parçacık salınır. Bu salınan parçacıklar (elektron gibi) zıt yönlerde uzaklaşır.

Kuantum kuramı, iki parçacığın spin ölçümünün ancak iki değer verebileceğini söyler: yukarı

spin ve aşağı spin.

 

 

Buna göre, çıkışta spinler belirsizdir ve ışıktan

daha hızlı bir bilgi taşıyıcıyla (!), bir ölçüm yapıldığında diğerine bilgi vererek, kendi spinini

tamlayan olarak seçer. Bu durum zaman ve mekandan, uzaklıktan tamamen bağımsızdır (yerel

değildir).

 

Einstein ışıktan hızlı giden bir haberleşme aracısını kabul etmeyip, kuantum kuramının

“tam” olmadığını ve yeni özellik içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğini öne sürdü. Adını

“tekinsiz uzaktan aksiyon” olarak değiştirdi. Gereken bu değişkenlere de “gizli değişkenler

kuramı” dendi.

Her türlü eylemde ;  Uzaklığın  , zamanın , konumun  anlamsız  olması demek , her şeyin  önceden gerçekleştiğini ve değiştirmenin mümkün olmadığını gösterir . İslam’ın kader inancı da budur .

İsviçre’nin CERN Araştırma merkezindeki Dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcıda ,  standart modelin öngördüğü  , kütle parçacığının bulunması beklenmektedir. ( 11 / 9 / 2008 ) 

  Kader           =   Rasyonel sayı = 2 N   = Bileşim   = Mekan  = Dalga boyu  = Döngü , For    = Sayma işlemi  ( Kader , Mod   seçimi , Nefis kavramı. )

  Özgür İrade  = İrrasyonel sayı   =  N!   =  Sıralama    =  Zaman   = Frekans      = Kıyas , If          = Ölçüm işlemi  

 ( Mod Seçim sırası sonucu değiştirmez ,  kader sabittir . Ruh kavramı .  ( Seçim sırası ;  iyi ve kötü , doğru ve yanlış , güzel ve çirkin gibi kavramları belirler. )   )

   Bilinç düzeyi  = Tam sayı          = N 2    = İlişki                = Madde   = Genlik         = değer  ,data     =  Hesap sonucu

 ( Seçim sırası ;  iyi ve kötü , doğru ve yanlış , güzel ve çirkin gibi kavramları belirler. )

 Kader ,   Özgür iradenin sonsuz seçenek  arasında , ortak bilinçle verdiği karardır .

İrrasyonellik ölçülemeyen demektir . Bir çemberin çevresi kesin olarak ölçülemez çünkü Pi sayısı irrasyoneldir . A / B şeklinde yazılamaz.

Eyer bir çemberin çevresi kesinse ise  yarı çap kesin değildir . İrrasyonel sayının virgülden sonraki rakam basamağı sayılamayacak kadar büyüktür.

Sonsuza gider .  Asal sayını kökleri irrasyoneldir . Öyle olmasa Asal olamazlar . 

A ve B Tam sayı 

A+1/B   Bir asal sayını  ikinci derece kökü olsa ,  (A*A) +(2*A) / B + 1 / ( B*B ) asal say olmalı ve hiç bölünememesi gerekli . 

A tam sayı , 2*A / B + 1 / ( B*B) = X tam sayı olmak üzere.

2A = BX-1/B  olur burada BX Tam sayı  ve 1 / B ise her zaman  rasyoneldir . 

Rasyonel sayını üssü tam sayı olamadığı için ,  bir sayını kökü rasyonel olamaz .

Pierre Fermant ( 1601 - 1665 ) 350 yıllık teremin ispatı  n>2  için   xn + yn = zn   nin  mümkün olmadığın ileri sürer.  

Fermat bu teoremi yazarken kullandığı kağıdın altında çok az yer kaldığı için cevabı yazamadığını, halbuki çok güzel bir ispatı olduğunu yazmıştır.  Ancak üç yüzyıldan  çok zaman olmasına rağmen ne bir ispat yapılabilmiş ne de yanışlığını ortaya koyacak bir örnek bulunabilmiş.

 

n>2 ve a, b ve c tamsayı olmak üzere

an + bn= cn    

 

(a/c)n + (b/c)n = 1  olmak zorunda  fakat     a/c veya  b/c nin herhangi birinin   üssü tam sayı olamaz .

Tam sayı  elde etmek ,  n= 2 için , eşleniği iki sayı toplamı ile elde edilebilirken  ,  n=3 ise   tam sayı elde etmek için  en az eşleniği  üç sayi  toplamı gereklidir .   Limit kavramı  ve türev tanımı gereği üçüncü derece oluşan boşluğun doldurulması , 3 irasyonel sayı toplamı ile tam sayıya ulaşılır . n>3 için de teoremin daha kesin bir şekilde doğruluğu ispatlanmış olur .  x2 nin türevi x+x ve x3 türevi x+x+x dir .

Fermat bu teoremi yazarken kullandığı kağıdın altında bu ispati yazmayı düşünmüş olmalı . 

    

 

- eksi sayı ile - sayını çarpımı  artıdır . - eksi sayını kökü ne olacak . 

Örnek :

Kar  +  ( Artı ), Satış da  + ( Artı ) olsun

Alış    - (Eksi )   ,  Zarar  da  - (Eksi )  olsun

Bir malın değeri 10 YTL olsun. 10 adet satış gerçekleşen.

 12  YTL  lik Satış için  +2  x  ( +10) adet =  + 20 YTL

 12 YTL lik Alış için     +2  x  ( -10 )  adet  =  - 20 YTL

 8 YTL  lik  Satış  için   -2  x   (+10) adet =  - 20 YTL

 8 YTL  lik  Alış  için    -2  x   (-10)   adet   = + 20   YTL   - ile - sayın çarpımı +

 Kötü olan şeyin ,   zaman ve mekanı da kötü ise iyidir denebilir . Şehitlik mertebesi gibi .

i x i= -1 kabul edilirse

a+ib  =>   gerçek + sanal , sayı ortaya çıkar .

-16 kökü ,    4i eder ,  karesi ise 4i x 4i  = 16 . i . i  =  -16  eder .

 

 

Gerçek sayı = İletişim kanalı  = donamım  ,  Sanal sayı = iletişim = yazılımdır.

Özgür irade bütün kaderi içine alır . Özgür irade irrasyonel sayıdır . Alt bilinç , üst bilinç ortak bilinç mutlak bilincin köksel değerleridir . 

Kuantum yasalarına göre bir karar alınmadan önce bütün olasılıklar fiziksel olarak paralel evrenlerde vardır. Karar verince olay gerçekleşir.  Gözlem değeri kadar Moment veya enerji kesinliği

Ölçüm  sonucun doğruluk bilinir bu da virgülden sonraki sayısal bilgi  kesinliği demektir .

Özgür irade zaman ve mekan gibi rasyonel değerlere yansıtılınca kader rasyonel görüntü olarak çöker. Dolaysı ile kader rasyoneldir .Donanıma yüklenen  yazılım gibi

Özgür irade , cennet , cehennem , kader ilişkisi ,  sayı tanımı ile eştir .

 

   20 / 09 / 2008

    Yalçın Kibar